Marcas

Créditos

Lynx Shoes

Galeries Sant Lluís,12 
17250 Platja d’Aro

+34792817695?


Concepto y producción:

Lynx Shoes

 

 

COLETILLES/AFEGITONS


e-mail.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament LYNX' S,  els informa que les seves dades personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics i documentals, dels quals és titular aquesta empresa. Si volen poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació,oposició i revocació previstos a la llei, adreçant un escrit amb la fotocòpia del DNI a  GALERIES SANT LLUIS, 12 17250-PLATJA D'ARO o bé per email a  info@lynx-shoes.com

Aquest missatge va dirigit, de manera exclusiva, al seu destinatari, i conté informació confidencial i privilegiada. En cas de rebre aquest missatge per error, prego que ens ho comuniquin de forma immediata mitjançant resposta per correu electrònic, o a través del telèfon 972 81 76 95, i procedeixi a la seva eliminació.

 


En cumplimiento del que dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su reglamento LYNX' S, les informa que sus datos personales serán tratados e incorporados a nuestros sistemas informáticos y documentales, de los cuáles es titular ésta empresa. Si quieren, pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación previstos en la ley, mediante un escrito con la fotocopia del DNI a GALERIES SANT LLUIS, 12 17250-PLATJA D'AROo bien por e-mail a info@lynx-shoes.com

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario, y contiene información confidencial i privilegiada. En caso de recibir este mensaje por error, ruego que se nos comunique de forma inmediata mediante respuesta por correo electrónico o a través del teléfono  972 81 76 95, y proceda a su eliminación.

 


Pursuant to the Organic Law on Data Protection 15/1999 and its regulations,   LYNX' S informs you that your personal data will be processed and incorporated into our computer systems and documentary, which the company owns. If you want may exercise rights of access, rectification, cancellation and opposition to the law, address a letter with a photocopy of DNI to GALERIES SANT LLUIS, 12 17250-PLATJA D'ARO or e-mail to info@lynx-shoes.com


This message is intended exclusively, to the address and contains confidential information privileged i. If you receive this message in error, please contact to us immediately by responding by email or by phone  972 81 76 95, and proceed to its elimination.

 


Factures, Albarans, pressupostos

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament, LYNX' S, els informa que les seves dades personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics, dels quals és titular aquesta Empresa. Poden exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació, d’oposició i revocació previstos a la Llei,  adreçant un escrit amb la fotocòpia del DNI a  GALERIES SANT LLUIS, 12 17250-PLATJA D'ARO o be per e-mail a  info@lynx-shoes.com

 


En cumplimiento del que dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su reglamento, LYNX' S, les informa que sus datos personales serán tratados e incorporados en nuestros sistemas informáticos, de los cuales es titular esta Empresa. Pueden ejercer los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, oposición y revocación  previstos en la Ley, mediante un escrito con la fotocopia del DNI a  GALERIES SANT LLUIS, 12 17250-PLATJA D'ARO o bien por e-mail a  info@lynx-shoes.com

 

 


Pursuant to the Organic Law on Data Protection 15/1999 and its regulations,   LYNX' S informs you that your personal data will be processed and incorporated into our computer systems and documentary, which the company owns. If you want may exercise rights of access, rectification, cancellation and opposition to the law, address a letter with a photocopy of DNI to GALERIES SANT LLUIS, 12 17250-PLATJA D'ARO or e-mail to info@lynx-shoes.com

 


WEB    (Català)

Avis Legal

L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d 'internet especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.


LYNX' S
GALERIES SANT LLUIS, 12

17250-PLATJA D'ARO

CIF:  40 521 463-V

E-mail de contacte:  info@lynx-shoes.com

Telèfon:   972 81 76 95

 

Política de Protecció de DadesLes dades personals recaptades a través de la web www.lynx-shoes.com  o del nostre correu electrònic  info@lynx-shoes.com  són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de LYNX' S, que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a LYNX' S implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.


El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una sol·licitud per escrit a la següent direcció:


LYNX' S

GALERIES SANT LLUIS, 12

17250-PLATJA D'ARO

 

A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI.

Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir el Client per a comprovar la situació dels mateixos.

 


WEB (Castellà)

 

 Aviso Legal

 

El artículo 10.1 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico establece la obligación de que las empresas con dominios de internet especifiquen el gestor de estos en dichas páginas. Es por ello que a continuación mostramos nuestros datos legales.

 

LYNX' S
GALERIES SANT LLUIS, 12

17250-PLATJA D'ARO

CIF: 40 521 463-V

E-mail de contacto:  info@lynx-shoes.com

Teléfono:   972 81 76 95


Política de Protección de Datos


Los datos personales recogidos a través de la Web www.lynx-shoes.com   o de nuestro correo electrónico info@lynx-shoes.com  son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a nuestros ficheros titularidad de LYNX' S, que es asimismo responsable de estos ficheros. El envío de correos electrónicos u otras comunicaciones a LYNX' S implica el consentimiento expreso del Cliente a la inclusión de sus datos de carácter personal en nuestros ficheros automatizados.


El Cliente puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de correo ordinario de una solicitud por escrito a la siguiente dirección:

 

LYNX' S
GALERIES SANT LLUIS, 12

17250-PLATJA D'ARO


En la solicitud se tendrá que acompañar el nombre y apellidos de la persona y la fotocopia del DNI.


Nuestros ficheros se encuentran inscritos en el " Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que puede acceder el Cliente para comprobar la situación de los mismos.

 


 WEB (English)

 


Legal Notice

The article 10.1 of the Law 34/2002 of Services of the Company of the Information and of the Electronic Trade establishes the obligation of which the companies with Internet domains specify the manager of these in the above mentioned pages. It is for it that later we show our legal information.

 

LYNX' S
GALERIES SANT LLUIS, 12

17250-PLATJA D'ARO

CIF: 40 521 463-V

E-mail de contacto:  info@lynx-shoes.com

Teléfono:   972 81 76 95

 

Protection politics of Information

 

 

The personal information gathered across the  Web www.lynx-shoes.com  or of our e-mail «EMAIL they are an object of automated treatment and they incorporate into our files ownership of  LYNX' S that is likewise responsible for these files. The sending of e-mails or other communications to  LYNX' S. It involves the express assent of the Client to the incorporation of his information of personal character in our automated files.

 

The Client can exercise his rights of access, rectification, cancellation and opposition, in agreement with the foreseen in the Organic Law 15/1999, of December 13, of Protection of Information of Personal Character and other regulation applicable to the effect, by means of the sending of ordinary mail of a request in writing to the following direction:

 

LYNX' S
GALERIES SANT LLUIS, 12

17250-PLATJA D'ARO

 

In the request one will have to accompany the name and surnames of the person and the photocopy of the ID card.

Our files are inscribed in " General Record of the Spanish Agency of Protection of Information (www.agpd.es) ", to that the Client can accede to verify the situation of the same ones.

 

 


 

   Acceptació de la llei de protecció de dades.

 

De conformitat amb el que disposa la llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de LYNX' S, amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació que ens demanin. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la llei pot dirigir-se mitjançant carta a GALERIES SANT LLUIS, 12 17250-PLATJA D'ARO Referència LOPD.


 

  Aceptación de la Ley de Protección de Datos.

 

De conformidad con el que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal ( LOPD), les informamos que sus datos personales son incorporados en ficheros de titularidad LYNX' S, con la finalidad de poder atender adecuadamente sus peticiones de información que nos solicites. Pueden ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación i Oposición según contempla la ley dirigiéndose mediante carta a GALERIES SANT LLUIS, 12 17250-PLATJA D'ARO. Referencia LOPD.

 


 

 

Acceptance of the Protection law of Information.

 

 

Of conformity with that the Organic Law has 15/1999, of December 13, of Protection of information of Personal Character (LOPD), we they inform that his personal information is incorporated in files of ownership LYNX' S with the purpose of being able to attend adequately to his requests of information that you request us. There can exercise his rights of Access, Rectification, Cancellation i Opposition as he contemplates the law going by means of letter to GALERIES SANT LLUIS, 12 17250-PLATJA D'ARO.  Reference LOPD.


carro  

producto (vacío)

Oferta especial

10% de descuento desde 200€ de compra con el codigo
15% de descuento desde 300€ de compra con el codigo